Regulamin

REGULAMIN

SZKOŁA PŁYWANIA SWIMMERS PLANET

BEZPIECZEŃSTWO:

 • Szkoła Pływania Swimmers Planet odpowiada za uczestników zajęć tylko podczas ich trwania (przed i po zakończeniu zajęć za dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie).
 • Wszystkich kursantów obowiązuje regulamin pływalni, na której odbywają się zajęcia.
 • Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i krytej pływalni.
 • Szkoła Pływania Swimmers Planet nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i pływalni.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie wykonywać polecenia instruktora prowadzącego zajęcia i ratowników.
 • Szkoła Pływania Swimmers Planet ma prawo usunąć uczestnika zajęć w razie nie stosowania się do poleceń instruktorów, ratowników, regulaminu pływalni lub stworzenia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia innych osób przebywających na pływalni. Osoba usunięta nie ma prawa domagać się zwrotu kosztów.
 • Uczestnicy zajęć, a także ich opiekunowie powinni mieć świadomość, że każda aktywność ruchowa niesie ze sobą ryzyko wynikające z sił grawitacji, na skutek czego mogą powstać otarcia, stłuczenia, siniaki, skręcenia, złamania i inne urazy sportowe.

 

PŁATNOŚCI I NIEOBECNOŚCI:
– Zajęcia indywidualne (do 3 osób):

 • Uczestnik wnosi opłatę na pierwszych zajęciach za pierwsze trzy lekcje. Istnieje możliwość dokonania opłaty za cały miesiąc.
 • Z ważnych przyczyn zajęcia mogą zostać odwołane przez uczestnika zajęć, jednak nie później niż do godziny 22:00 dnia poprzedzającego zajęcia lub do godziny 9:00 danego dnia, w przypadku zajęć zaplanowanych na godziny popołudniowe.
 • W przypadku nieterminowego odwołania zajęć pobierana jest opłata w wysokości 35 zł.
 • Odwoływanie zajęć możliwe jest tylko przez SMS pod nr tel. 503 781 096.
 • Zajęcia indywidualne dwuosobowe. W przypadku terminowego odwołania zajęć przez jednego z uczestników, aby zajęcia mogły odbywać się z drugą osobą, musi ona wyrazić zgodę na przeprowadzenie tych zajęć w cenie zajęć indywidualnych jednoosobowych, zgodnie z cennikiem Szkoły Pływania Swimmers Planet.

– Zajęcia grupowe(od 4 do 8 osób):

 • Każdy uczestnik zajęć grupowych dokonuje opłaty za cały miesiąc z góry, nie później niż w dniu pierwszych zajęć danego miesiąca.
 • Odwołanie zajęć możliwe jest tylko w przypadku udokumentowanej choroby lub niedyspozycji kobiet.
 • Informacja o nieobecności powinna być zgłaszana minimum 1 dzień wcześniej.

 

OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY:

 • Usługobiorca jest zobowiązany do bezwzględnego powiadomienia instruktora prowadzącego okażdej chorobie kursanta, która może mieć wpływ na zajęcia odbywające się na basenie.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem w celu wyeliminowania przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach na basenie.

 

OBOWIĄZKI I PRAWA SZKOŁY PŁYWANIA SWIMMERS PLANET:

 • Szkoła Pływania Swimmers Planet zapewnia uczestnikom zajęć wykwalifikowaną kadrę instruktorów, trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego.
 • Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące zajęć Szkoły Pływania Swimmers Planet można kierować pod numer tel. 503 781 096, bądź na adres mailowy: swimmersplanet@gmail.com.
 • Szkoła Pływania Swimmers Planet ma prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niej niezależnych i odrobienia ich w innym wyznaczonym terminie.
 • Szkoła Pływania Swimmers Planet ma prawo użycia wizerunku uczestnika zajęć do celów promujących pływanie, Szkołę, jak również wszelką aktywność fizyczną. Materiały będą zamieszczane na profilu Facebook’a oraz kanale YouTube, broszurkach reklamowych itp.
  Brak zgody na użycie wizerunku osoby w w./w. celach promocyjnych będzie uwzględniony jedynie w przypadku użycia formy pisemnej klauzuli.

 

Uiszczenie przez uczestnika opłaty za zajęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody i podpisaniem niniejszego regulaminu.